Struktura organizace

struktura

KONFERENCE je nejvyšším orgánem Základní odborové organizace Chemopetrol a.s. Do její výlučné působnosti patří rozhodování o všech zásadních otázkách činnosti organizace.

RADA PŘEDSEDŮ základní odborové organizace Chemopetrol a.s. je výkonným a statutárním orgánem, který řídí činnost základní organizace mezi konferencemi nebo členskými schůzemi, vystupuje její jménem a vyjadřuje se jménem členů základní organizace. Předsednictvo je složeno z předsedy, místopředsedy-ZIBP a předsedů ROD.

RADA ODBOROVÝCH DŮVĚRNÍKŮ (ROD) je tvořena předsedou, místopředsedou-hospodářem a  z odborových důvěrníků více pracovišť místně a organizačně souvisejících. Je příslušným odborovým orgánem ve vztahu k hospodářskému vedení na úrovni závodů, odborů, úseků popř. sekce a oddělení  a uplatňuje vůči němu delegovaná práva vyplývající ze zákonů a Kolektivní smlouvy. Jejím jménem jedná její předseda.
Odborový důvěrník je voleným zástupcem odborů na jednotlivých pracovištích.

REVIZNÍ KOMISE je voleným kontrolním orgánem, který provádí kontrolu hospodaření s finančními prostředky a ostatním majetkem základní odborové organizace. Je zpravidla tříčlenná.

KOMISE BZOP je pověřeným orgánem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Její činnost koordinuje a řídí předseda komise jímž je Závodní inspektor bezpečnosti práce. Je zpravidla 4 až 5 členná.